Дирекция “Бюро по труда”- Дулово провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

 

 

 

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дулово уведомява работодателите от общините Дулово и Алфатар, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

·   безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3817 лв.;

·   за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) - свободни средства - 780 лв.;

·   безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 967 лв.;

·   безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 1124 лв.;

·   безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) - свободни средства -  1499 лв.;

·   безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 880 лв.;

·   продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства -  1188 лв.;

·   обучение за професионална квалификация по заявка на работодател (чл. 63 от ЗНЗ) – 1510 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

·   работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) - свободни средства - 3120 лв.;

·   държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 4681 лв.;

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 01 септември до 12 септември 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дулово, ул. „Иван Вазов“ № 3, както и на тел. 0864/2-23-59.

 

Tuesday, September 12, 2017 - 09:00