Публичен търг чрез явно наддаване

О Б Я В А
 
На основание Заповед №РД-04-103/13.02.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 04.03.2020г. 
за продажба на следния имот частна общинска собственост: 
1.1 770кв.м. от УПИ II-84, кв.1 по регулационния план на с.Върбино, община Дулово, с обща площ на имота 1000кв.м., от които 230кв.м. са с неуредени сметки, отреден за ниско застрояване, описан в АЧОС №227/17.06.1999г., при първоначална тръжна цена в размер на 1848,00лв., стъпка за наддаване 184,80лв., депозит в размер на 184,80лв. и начален час на провеждане 11,00ч.
2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.
3. Търгътдасепроведе в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.
4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 21.02.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.
5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.
5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.
5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;
6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 24.03.2020г. за повторен търгсъс същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 13.03.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.
7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.
 
 
13.02.2020г.                                  ОбщинскаадминистрацияДулово
гр.Дулово
 
Wednesday, March 4, 2020 - 18:15