Публичен явен търг за отдаване под наем

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-668/06.12.2019г. на кмета на Община Дуловона 20.12.2019г. ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански години на следния общински имот:

1. Поземлен имот с кад.№57296.25.22 по КК и КР на с. Полковник Таслаково /стар номер на имота 025022/, в местността „Кашла гьол“, с НТП – земеделска територия,( нива, пета категория на земята, с площ на имота 13,891дка, описан в   АЧОС №5859/18.07.2016г. и вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1171/18.07.2016г., при първоначален годишен наем в размер на 534,80лв., стъпка на наддаване в размер на 53,48лв. и депозит в размер на 53,48лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

 

3. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 13.12.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

4.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 

  5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 10.01.2020г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внася до 17.00часа на 03.01.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

 

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово/издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

 

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

8. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

06.12.2019г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово

Friday, December 20, 2019 - 17:45