Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-49/20.01.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: Публични търгове чрез явно наддаване на 13.02.2020г.

за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

  1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VII-330, кв.19 по плана за регулация на село Овен, Община Дулово, с площ на имота 916кв.м., отреден за индивидуално жилищно строителство, находящ се в с.Овен, ул.“Първа“ №18а, описан в АЧОС №1214/24.08.2010г. вписан в Служба по вписвания с вх. Рег.№2255/25.08.2010г. при първоначална тръжна цена в размер на 3 518,00лв., стъпка за наддаване 351,80лв., депозит в размер на 351,80лв. и начален час на провеждане 10,00ч.
  2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VI-330, кв.19 по плана за регулация на село Овен, Община Дулово, с площ на имота 916кв.м., отреден за индивидуално жилищно строителство, находящ се в с.Овен, ул.“Първа“ №20а, описан в АЧОС №1213/24.08.2010г. вписан в Служба по вписвания с вх. Рег.№2251/25.08.2010г. при първоначална тръжна цена в размер на 3 518,00лв., стъпка за наддаване 351,80лв., депозит в размер на 351,80лв. и начален час на провеждане 10,30ч.
  3. Поземлен имот с ид.№81966.500.966 по КК и КР на село Черник, община Дулово, с площ на имота 1321кв.м., с начин на трайно ползване за ниско застрояване, описан в АЧОС №1621/03.08.2017г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№ 1273/04.08.2017г., акт №12, том 5, при първоначална тръжна цена в размер на 5529,05лв., стъпка за наддаване 552,90лв., депозит в размер на 552,90лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 30.01.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 05.03.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 21.02.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

20.01.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

Thursday, February 13, 2020 - 12:45