Публични търгове чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-89/11.02.2020г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Публични търгове чрез явно наддаване на 06.03.2020г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

  1. УПИ I, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1300 кв.м. /хиляда и триста кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1721/10.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1866/13.12.2019 г., Акт № 108, том 7/2019 г. при първоначална тръжна цена в размер на 3 081,00лв., стъпка за наддаване 308,10лв., депозит в размер на 308,10лв. и начален час на провеждане 10,00ч.
  2.  УПИ II, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1240 кв.м. /хиляда двеста и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1722/10.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1867/13.12.2019 г., Акт № 109, том 7/2019 г.при първоначална тръжна цена в размер на 2938,80лв., стъпка за наддаване 293,88лв., депозит в размер на 293,88лв. и начален час на провеждане 10,30ч.
  3. УПИ III, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1140 кв.м. /хиляда сто и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1723/10.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1868/13.12.2019 г., Акт № 110, том 7/2019 г., при първоначална тръжна цена в размер на 2701,80лв., стъпка за наддаване 270,18лв., депозит в размер на 270,18лв. и начален час на провеждане 11,00ч.
  4. УПИ XII, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1120 кв.м. /хиляда сто и двадесет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1728/16.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1885/17.12.2019 г., Акт № 123, том 7/2019 г., при първоначална тръжна цена в размер на 2654,40лв., стъпка за наддаване 265,44лв., депозит в размер на 265,44лв. и начален час на провеждане 11,30ч.
  5. УПИ XIII, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1215 кв.м. /хиляда двеста и петнадесет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1727/16.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1884/17.12.2019 г., Акт № 122, том 7/2019 г.,при първоначална тръжна цена в размер на 2879,20лв., стъпка за наддаване 287,92лв., депозит в размер на 287,92лв. и начален час на провеждане 13,00ч.
  6. УПИ XIV, кв.31 по плана за регулация на село Межден, община Дулово, с площ на имота 1375 кв.м. /хиляда триста седемдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение урбанизирана, отреден за жилищно строителство. Имотът е описан в АЧОС № 1726/13.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. № 1871/13.12.2019 г., Акт № 113, том 7/2019 г., при първоначална тръжна цена в размер на 3258,75лв., стъпка за наддаване 325,87лв., депозит в размер на 325,87лв. и начален час на провеждане 13,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 20.02.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 27.03.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 17.03.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Дулово.

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

11.02.2020г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

 

Friday, March 6, 2020 - 17:30