Публични явни търгове за отдаване под наем

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-554/30.09.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. На 11.10.2019г. публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ стопански годинина следните недвижими имоти:

1.1. Поземлен имот с номер 025022 в землището на с. Полковник Таслаково с ЕКАТТЕ 57296, в местността „Кашла гьол“, нива, пета категория на земята, с площ на имота 13,891дка, описан в АЧОС №5859/18.07.2016г. и вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1171/18.07.2016г., при съседни имоти с номера: 025021, 000016, 025005, 000066, при първоначален годишен наем в размер на 534,80лв., стъпка на наддаване в размер на 53,48лв. и депозит в размер на 53,48лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 

1.2. Поземлен имот с номер 035074 по картата на възстановена собственост в землището на с.Чернолик, общ.Дулово, в местността „Юртлук“, нива, пета категория на земята, с площ на имота 18,940дка, описан в АЧОС №5773/05.08.2015г. и вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1343/06.08.2015г., при съседни имоти с номера:035133, 035073, 035086, 035107 и 035104, при първоначален годишен наем в размер на 729,19лв., стъпка на наддаване в размер на 72,92лв. и депозит в размер на 72,92лв.  и начален час на провеждане 10,30часа.

 

1.3. Поземлен имот с номер 000057 по картата на възстановена собственост в землището на с.Чернолик, общ.Дулово, в местността „Коджа анлък“, нива , четвърта категория на земята, с площ на имота 18,975дка, описан в АЧОС №5774/05.08.2015г. и вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№1344/06.08.2015г., при съседни имоти с номера: 012034, 012123 и 012035, при първоначален годишен наем в размер на 835,09лв., стъпка на наддаване в размер на 83,50лв. и депозит в размер на 83,50лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

 

1.4. Поземлен имот с номер 076011 по картата на възстановена собственост в землището на с.Правда, общ.Дулово, в местността „До село“, нива, пета категория на земята, с площ на имота 10,724дка, описан в АЧОС №5585/18.05.2011г. и вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№760/30.05.2011г., при съседни имоти с номера:100035, 076010, 076009, 076008, 076007, 076006, 076005, 076004, 076003, 076002, 076001, 000074, при първоначален годишен наем в размер на 412,87лв., стъпка на наддаване в размер на 41,28лв. и депозит в размер на 41,28лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

 

3. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 07.10.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

4.Търговете да се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 

  5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.10.2019г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 16.10.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

6. Условия: За участие в търга се допускат еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

 

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се  служебно/;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се  служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

 

6.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП  /издава се  служебно/;                                  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово/издава се служебно/;  3. Документ за внесен депозит; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

 

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

8. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

30.09.2019г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово          

Friday, October 11, 2019 - 14:15