Публични явни търгове за отдаване под наем

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-23/10.01.2020г. на кмета на Община Дулово на 28.01.2020г. ще се проведат публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на следните недвижими имоти:

 

1.Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, ул.”Шуменско шосе”, представляващ част от сграда №5 в имот с ид.№24030.501.798 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №190/05.02.1999г., с площ 46,08кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – битови услуги /стъклар/, с първоначален годишен наем в размер на 635,88лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 63,58лв., стъпка на наддаване 63,58лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

 

2. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.1927 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №53/15.06.1998г., с площ 27кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1927.2, с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 732,24лв. без ДДС, депозит за участие в търга 73,22лв., стъпка на наддаване 73,22лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

 

3. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.1927 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №53/15.06.1998г., с площ 21кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1927.3 с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 569,52лв. без ДДС, депозит за участие в търга –56,95лв., стъпка на наддаване 56,95лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

 

4. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово,  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 10кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.6 с предназначение – павилион за закуски, с първоначален годишен наем в размер на 271,20лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 27,12лв., стъпка на наддаване 27,12лв. и начален час на провеждане 11,30часа.

 

5. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово,  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 21кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.8 с предназначение – битови услуги /бръснарски салон/, с първоначален годишен наем в размер на 289,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 28,98лв., стъпка на наддаване 28,98лв. и начален час на провеждане 13,00часа.

 

6. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово,  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 20кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.9  с предназначение – битови услуги /фризьорски салон/, с първоначален годишен наем в размер на 289,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 28,98лв., стъпка на наддаване 28,98лв. и начален час на провеждане 13,30часа.

 

7. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово,  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 12кв.м., за поставяне на временно преместваемосъоръжене с ид.№24030.501.571.11 с предназначение – битови услуги /бръснарски салон/, с първоначален годишен наем в размер на 165,60лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 16,56лв., стъпка на наддаване 16,56лв. и начален час на провеждане 14,00часа.

 

8. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 16кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.12 с предназначение – продажба на промишлени стоки, с първоначален годишен наем в размер на 433,92лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 43,39лв., стъпка на наддаване 43,39лв. и начален час на провеждане 14,30часа.

 

9. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, с ид.№24030.501.571 с площ 14кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.571.13, с АПОС №357/25.09.2000г., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – склад, с първоначален годишен наем в размер на 193,20лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 19,32лв., стъпка на наддаване 19,32лв. и начален час на провеждане 15,00часа.

 

10. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово, бул.”Възраждане”, с ид.№24030.501.1947 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №1520/17.09.2015г., с площ 17кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с ид.№24030.501.1947.5 с предназначение – офис, с първоначален годишен наем в размер на 461,04лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 46,10лв., стъпка на наддаване 46,10лв. и начален час на провеждане 15,30часа.

11. Част от имот публична общинска собственост находящ се в гр.Дулово,  с ид.№24030.501.571 по кадастралната карта на гр.Дулово, с АПОС №357/25.09.2000г., с площ 16кв.м., за поставяне на временно преместваемосъоръжене с ид.№24030.501.571.10 с предназначение – битови услуги, с първоначален годишен наем в размер на 220,80лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 22,08лв., стъпка на наддаване 22,08лв. и начален час на провеждане 16,00часа.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3.Търговетеще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обектите може да се извърши всеки делничен ден.

 5. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 17.01.2020г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

6. Условия: За участие в търговете се допускат еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търговете на еднолични търговци и юридически лица: 6.1.1.Удостоверение за липса на задължения към НАП /издава се служебно/;  6.1.2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 6.1.3. Документ за внесен депозит; 6.1.4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 6.1.5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

7. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 18.02.2020г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия. Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторните търгове се внасят до 17.00часа на 07.02.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

 

10.01.2019г.                                 Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово

Tuesday, January 28, 2020 - 18:15