Публично оповестени търгове с явно наддаване

О Б Я В А

          На  20.05.2019г. в зала №2 на община Дулово да се проведат публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд. Обектите на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери.

Началната тръжна цена за ползване на мери и пасища е 9,00 лв./дка, умножена по площта на физическия блок, депозит за участие 10% от началната тръжна цена, стъпка на наддаване 10% от първоначалната тръжна цена.

Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

Срокът за отдаване под наем е 1/една/ стопанска година  - от май 2019г. до май 2020г.

 

 

 

землище

№ на имота

местност

Кат-я

 Площ   /дка./

Първо начална годиш на наемна цена

стъпка

депозит

Час на провеж

дане

 

 с.Правда

 

 

 

100015

Заград

V

28,000

252,00

25,20

25,20

      9,00

100011

Заград

V

73,000

657,00

65,70

65,70

                 09,15

 

100018

Заград

V

24,000

216,00

21,60

21,60

09,30

 

100029

Заград

V

72,000

648,00

64,80

64,80

09,45

с.Яребица

000079

Кран Кулак

VI

129,000

1161,00

116,10

116,10

10,00

 

000112

Камаджа

VI

100,000

900,00

90,00

90,00

10,15

 

Част от 000024

Юртлук

III

71,000

639,00

63,90

63,90

10,30

 

Част от 000029

Узунджа

VIII

24,000

216,00

21,60

21,60

10,45

с.Златоклас

Част от 000034

Узунджа

VIII

25,200

226,80

22,68

22,68

11,00

 

Част от 000080

Райман

V

80,000

720,00

72,00

72,00

11,15

 

Част от 000086

Райман

V

106,600

959,40

95,94

95,94

11,30

 

Часто от 000107

Чаир

IV

65,700

591,30

59,13

59,13

11,45

 

 

 
               
               

Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат.

Условия за участие: заявления могат да подават юридически лица  и физически лица,  които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

Всички участници да са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Задължителна е регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – животновъд.

 

Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на 13.05.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

Необходими документи за участие в търговете на юридически лица

 

 Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи: 1.Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата /издава се служебно/;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Документ за внесен депозит; 4.Документ за съдебна регистрация за юридическите лица; 5. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец на търговеца е посочен ЕИК, може да не се представят документите по т.4 и т.5.  6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник. 7.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие  8. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

 

          Необходими документи за участие в търговете на физически лица

 

Към заявлението за участие в търга да са приложени следните документи:

1. Удостоверение от Национална Агенция по приходите за липса на задължения към държавата /издава се служебно/;  2. Удостоверение от Дирекция „Местни приходи” към Община Дулово за липса на задължения към община Дулово /издава се служебно/; 3. Платежно нареждане за внесен депозит;  4. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник; 5.Документ за регистрацията на стопаните за съответната година като земеделски стопанин – заверено копие. 7. Актуална справка за притежаваните животни от Интегрирана информационна система на БАБХ.

          Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни стъпки, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата наемна цена за съответния имот.

Участниците спечелили търговете трябва да заплатят 2% режийни разноски, начислени върху стойността на годишния наем и ДДС върху режийните разноски.

         Сключването на договор за наем не гарантира подпомагането на земеделскитестопани.

Внесените депозити от некласираните участници се възстановяват. Депозитът на участника спечелил търга и участника класиран на второ

място се възстановяват след заплащането на наема, режийните разноски и ДДС върху режийните разноски от страна на спечелилия участник.

На участниците, класирани на първо и второ място, не се възстановяват депозити в случай на отказ от сключване на договор.

 

 

 

07.05.2019г.                                    Общинска администрация Дулово

гр.Дулово

Monday, May 20, 2019 - 06:30