Публичeн търг чрез явно наддаване

О Б Я В А

 

На основание Заповед №РД-04-578/11.10.2019г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичeн търг чрез явно наддаване на 25.10.2019г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1.Поземлен имот с ид. №24030.5.35 по КК и КР на гр.Дулово, с площ на имота 1 235кв.м., земеделска територия с трайно предназначение –  лозе, трета категория на земята, находящ се в местността „До гробището“, описан в АЧОС №5903/13.11.2017г., вписан в Служба по вписванията с вх.рег.№1965/13.11.2017г., акт №67, том 7, ИП №29620, при първоначална тръжна цена в размер на 579,90лв. без ДДС /петстотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки/, депозит в размер на 57,99лв., стъпка за наддаване 57,99лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF.

3. Търговетедасепроведат в зала №13 в сградатанаобщинскаадминистрациягр.Дулово, ул.”ВасилЛевски” №18.

4. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на 18.10.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. Условия: Заучастие в търгседопускатедноличнитърговци, юридическилица и физическилица, коитоняматпросроченизадължениякъмобщината и държавата.

5.1. Необходимидокументизаучастие в търгнаедноличнитърговци и юридическилица: 5.1.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;  5.1.2.Удостоверение залипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.13. Документзавнесендепозит; 5.1.4. Документзасъдебнарегистрациязаюридическителица и ЕТ;                 5.1.5. Удостоверениезаактуалноправносъстояние, издаденодо 1 месецпредидататанапровежданенапубличниятърг с явнонаддаванеилиЕдиненидентификационенкод /ЕИК/; Когато в заявлениетопообразецтърговецът е посочил ЕИК, тойможеданепредставядокументитепо т.5.1.4 и т.5.1.5.

 

5.2. Необходимидокументизаучастие в търгнафизическилица:                       5.2.1.Удостоверениезалипсаназадължениякъм НАП /издава се служебно/;               5.2.2. УдостоверениезалипсаназадължениякъмобщинаДулово /издава се служебно/; 5.2.3. Документзавнесендепозит; 5.2.4. Нотариалнозаверенопълномощно, когатолицетоучаства в търга чрез пълномощник;

 

6. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 08.11.2019г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.Заявленията и приложените към тях документи за участие в повторния търг се внасят до 17.00часа на 31.10.2019г в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

 

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

 

11.10.2019г.                                    ОбщинскаадминистрацияДулово

гр.Дулово

Friday, October 25, 2019 - 06:45