С В И К В А М ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на26.11.2019 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от инж. Невхис Мустафа-председател на ОбС- Дулово, относно:
  1. Определяне състава и ръководствата на постоянните комисии към Общински съвет-Дулово /Вх.№ 285/20.11.2019г./
  2. Избиране на временна комисия за изработване проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Дулово /Вх.№ 282/20.11.2019г./
  3. Членство на председателя на ОбС-Дулово да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в РБългария /Вх.№ 278/18.11.2019г./
  4. Определяне представител на общинския съвет за член на Областния съвет за развитие на област Силистра /Вх.№ 272/19.11.2019г./
  5. Определяне представител на ОбС-Дулово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в РБългария /Вх.№ 276/18.11.2019г./

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 283/20.11.2019г./
  2. Определяне състава и ръководството на Местна Комисия, съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /Вх.№ 286/21.11.2019г./

 

 1. Организационни въпроси.

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, November 26, 2019 - 17:45