С В И К В А М ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на20.12.2019 год. /петък/от14.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на община Дулово/Вх.№ 279/18.11.2019г./.
  2. Одобряване на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г. /Вх.№ 277/18.11.2019г./.
  3. Приемане на  Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища/Вх.№ 284/20.11.2019г./
  4. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост/Вх.№ 281/19.11.2019г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация на с. Правда /Вх.№ 302/05.12.2019г./.
  6. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по плана за регулация на с. Овен /Вх.№ 303/05.12.2019г./.
  7. Одобряване на цена по Решение № 578/31.05.2019г. на Общински съвет Дулово и даване съгласие за продажба /Вх.№ 304/05.12.2019г./.
  8. Одобряване на цена по Решение № 579/31.05.2019г. на Общински съвет Дулово и даване съгласие за продажба /Вх.№ 305/05.12.2019г./.
  9. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на гр. Дулово /Вх.№ 306/05.12.2019г./.
  10. Даване на съгласие като заинтересована страна на основание чл.131, ал.2, т.3 от ЗУТ /Вх.№ 307/05.12.2019г./.
  11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Черник/Вх.№ 308/05.12.2019г./.
  12. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с.Полковник Таслаково/Вх.№ 309/05.12.2019г./.
  13. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по кадастралния план на с. Черник/Вх.№ 310/05.12.2019г./.
  14. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  покадастралната карта на гр. Дулово /Вх.№ 311/05.12.2019г./.
  15. Изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ №18018.3.389 по КК и КР на с. Грънчарово /Вх.№ 316/09.12.2019г./.
  16. Отчитане и приемане на инвестиции , извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра през 2019 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Силистра (АВиК)/Вх.№ 317/09.12.2019г./.
 2. Други въпроси и изказвания.

 

            инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово

Friday, December 20, 2019 - 17:00