С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на31.05.2019 год. /петък/ от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Даване съгласие за преобразуване на детска градина „Слънце“-с. Раздел /Вх.№ 145/13.05.2019г./
  2. Приемане на Общинска стратегия на потребностите от подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Дулово за 2019-2020г. и Общински годишен план за дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Дулово/Вх.№ 150/16.05.2019г./
  3. Приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища за дейностите и изразходваните средства през 2018г. /Вх.№ 151/16.05.2019г./
  4. Приемане на Общински план за младежта за 2019г. и Годишния доклад за младежта за 2018г. /Вх.№ 152/16.05.2019г./
  5. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 ЗУТ  за   поземлен имот сид. №55186.122.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паисиево /Вх.№ 153/17.05.2019г./.
  6. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда на чл.15 ЗУТ  за   поземлен имот с ид. № № 81150.721.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Чернолик /Вх.№ 154/17.05.2019г./.
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост с ид.№ 53494.79.10 по кадастралната карта на с.Окорш /Вх.№ 155/17.05.2019г./
  8. Разпореждане с имот-публична общинска собственост с ид.№ 53494.50.144 по кадастралната карта на с.Окорш /Вх.№ 156/17.05.2019г./
  9. Разпореждане с имот-частна общинска собственост с ид.№ 11764.37.500 по кадастралната карта на с. Водно /Вх.№ 157/17.05.2019г./
  10. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ I-9267.2115 -  за складово-производствена база иУПИ V-9268 – за производствено-складова дейност в кв.111 по плана за регулация на гр. Дулово /Вх.№ 159/23.05.2019г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Friday, May 31, 2019 - 18:45
Категория: