С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на24.09.2019 год. /вторник/ от11.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета,  Годишен отчет за  изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз  и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018г. /Вх.№ 228/20.08.2019г./
  2. Учредяване право на строеж върху част от урегулиран поземлен имот IХ-59-частна общинска собственост по плана за регулация на с.Окорш /Вх.№ 242/12.09.2019г./
  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Боил/Вх.№ 243/12.09.2019г./
  4. Учредяване право на строеж върху част от поземлен имот № 24030.501.132 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 244/12.09.2019г./
  5. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 245/12.09.2019г./
  6. Учредяване право на строеж върху част от поземлен имот № 24030.501.1419 по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 246/12.09.2019г./
  7. Приемане промяна в Годишния план за ползване на дървесина от общински горски територии – собственост на община Дулово за 2019 година /Вх.№ 248/16.09.2019г./.
  8. Приемане актуализация на мрежа и щат в ДГ и училища на територията на Община Дулово /Вх.№ 251/18.09.2019г/.
  9. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ №55186.122.24 и ПИ №55186.122.47 по КК и КР на с. Паисиево /Вх.№ 252/18.09.2019г./
  10. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ и ПП) за ПИ №81150.721.46, №81150.721.39, №81150.721.28, №81150.721.34, №81150.721.35, №81150.721.1 и №81150.721.9 по КК и КР на с. Чернолик /Вх.№ 253/18.09.2019г./.
  11. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на общината и временно изпълняващ длъжността кмет на кметство /Вх.№ 254/18.09.2019г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, September 24, 2019 - 18:00
Категория: