С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на27.08.2019 год. /вторник/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

  1. Даване мандат на  кмета на община Дулово в качеството му на представител на Общината в Общото събрание на Асоциация по ВиК на област Силистра  да изрази позиция и гласува на редовно общо събрание на асоциацията, насрочено за 28.08.2019г. /Вх.№ 220/15.08.2019г./
  2. Даване съгласие за отдаване под наем на  имоти - частна  общинска собственост /Вх.№ 210/22.07.2019г./
  3. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Прохлада/Вх.№ 217/14.08.2019г./
  4. Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на с.Колобър /Вх.№ 218/14.08.2019г./
  5. Даване съгласие за изграждане на постройка за свързано застрояване на общата граница между  ПИ №24030.501.1866 и ПИ №24030.501.140по КК и КР на гр. Дулово /Вх.№ 222/19.08.2019г./

 

  1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, August 27, 2019 - 19:15
Категория: