С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на24.07.2019 год. /сряда/ от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Предоставяне за преимуществено ползване на моторно превозно средство – училищен автобус на СУ „Васил Левски“ гр. Дулово- второстепенен разпоредител с бюджетни кредити /Вх.№ 197/11.07.2019г./
  2. Даване на съгласие за изграждане на постройка на свързано и допълващо застрояване на обща граница с имот – частна общинска собственост по КК и КР на гр.Дулово /Вх.№ 200/16.07.2019г./
  3. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Вокил/Вх.№ 201/16.07.2019г./
  4. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Водно /Вх.№ 202/16.07.2019г./
  5. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Долец /Вх.№ 203/16.07.2019г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Боил /Вх.№ 204/16.07.2019г./
  7. Допускане изработване на проект за изменение подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ и ПП) за ПИ №24030.23.73 по КК и КР на гр. Дулово/Вх.№ 205/16.07.2019г./
  8. Отпускане на безлихвен заем от бюджета на община Дулово в полза на  Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1895“ гр.Дулово /Вх.№ 206/17.07.2019г./

 

 1. Разглеждане на заявление от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение.

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

Wednesday, July 24, 2019 - 06:45