С В И К В А М ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на31.03.2020год. /вторник/ от10.00 часа,  в  зала № 1 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на бюджета на община Дулово за 2020 год. /Вх.№ 119/20.03.2020г./
  2. Одобряване на общата численост и структурата на ОбА в община Дулово /Вх.№ 116/19.03.2020г./
  3. Предоставяне  ползването на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020 година /Вх.№ 99/27.02.2020г./
  4. Приемане отчет на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2019г. и Годишен план за 2020г. /Вх.№ 101/04.03.2020г./
  5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 год. /Вх.№ 113/13.03.2020г./
  6. Приемане актуализиран План за развитие на социалните услуги през 2020год. и План за развитие на социалните услуги през 2021 год. /Вх.№ 114/13.03.2020г./
  7. Приемане на Стратегически план за периода 2020-2022год. и Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при община Дулово /Вх.№ 122/20.03.2020г./

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа- председател на ОбС-Дулово, относно: Приемане на нова Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово  /Вх.№ 71/13.02.2020г./.
 2. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ:

3.1.Заявление от НайленШинаси Юсуф от с.Златоклас /Вх.№ 03/07.01.2020г./

3.2.Заявление от Милена Митева Иванова от гр.Дулово /Вх.№ 42/23.01.2020г./

3.3.Заявление от ХаятЖеват Лютфи от гр.Дулово /Вх.№ 74/14.02.2020г./

3.4.Заявление от Ерджан Шакир Юсуф от с.Златоклас /Вх.№ 332/23.12.2019г./

 1. Други въпроси и изказвания.

           

Съобразявайки се с обявеното извънредно положение в страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, редовното заседание на ОС-Дулово ще се проведе, при спазване  предписанията  на здравните органи.

 

 

 

инж. Невхис Мустафа

Председател ОбС-Дулово

Tuesday, March 31, 2020 - 15:00