ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

Text Box:  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ШЕСТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.02.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Приемане на Годишен доклад за младежта за 2016г. и Общински план за младежта за 2017г. /Вх.№ 35/07.02.2017г./

1.2.  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Дулово за 2017г./Вх.№ 51/20.02.2017г./

1.3.  Приемане на Културен календар за 2017г. на Община Дулово /Вх.№ 36/07.02.2017г./

1.4.  Извършване актуализация  бюджета на Община Дулово за 2017г./Вх.№ 43/15.02.2017г./

1.5.  Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи по бюджета на  Община Дулово за 2017 година /Вх.№ 57/20.02.2017г./

1.6.  Включване на новооткрита социална услуга към Направление „Социални услуги” гр.Дулово /Вх.№ 42/14.02.2017г./

1.7.  Кандидатстване на Община Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  /Вх.№ 39/13.02.2017г./

1.8.  Кандидатстване на НЧ „Н.Й.Вапцаров” гр.Дулово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.  /Вх.№ 40/13.02.2017г./

1.9.  Предоставяне на общински пасища и мери за ползване за стопанската 2017г., приемане на списъци на имотите за индивидуално и общо ползване и определяне правилата за ползване на общинските пасища  и мери.  /Вх.№ 54/20.02.2017г./

1.10.        Предоставяне за преимуществено ползване на моторни превозни средства-училищни автобуси на училища-второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Дулово за осъществяване превоза на деца и ученици до 16-годишна възраст /Вх.№ 50/16.02.2017г./

1.11.        Отдаване под наем на част  от имот- общинска собственост, находящ се в с.Водно /Вх.№ 46/16.02.2017г./

1.12.        Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 47/16.02.2017г./

1.13.        Разпореждане с имот – частна общинска собственост по регулационния план на гр.Дулово /Вх.№ 48/16.02.2017г./

1.14.        Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 49/16.02.2017г./

1.15.        Прекратяване на съсобственост на имот по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 55/20.02.2017г./

1.16.        Разпореждане с имот – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 56/20.02.2017г./

2.      Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

Tuesday, February 28, 2017 - 10:00
Категория: