О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица

27.09.2016 16:45

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

1606, София, бул. „Ген. Тотлебен”, № 34

 

Рег. № 3 СВ -  6124 /15.09.2016г.

Екз. единствен

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.

във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в

Плевен, Асеновград, Пловдив, Свобода, Благоевград, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Шумен, София и Мусачево

 

 

1. Със заповед № ОХ-708/08.09.2016г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 353 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

1.1. В гарнизон Плевен, 44 длъжности съгласно Приложение № 1.

1.2. В гарнизон Асеновград, 35 длъжности съгласно Приложение № 2.

1.3. В гарнизон Пловдив, 60 длъжности съгласно Приложение № 3.

1.4. Във в. ф. 24620 - Свобода, 25 длъжности съгласно Приложение № 4.

1.5. Във в. ф. 26400 - Благоевград, 26 длъжности съгласно Приложение № 5.

1.6. В гарнизони Стара Загора, Хасково и Ямбол, 103 длъжности съгласно Приложение № 6.

1.7. В гарнизон Шумен, 15 длъжности съгласно Приложение № 7.

1.8. Във в. ф. 28610 - София, 15 длъжности съгласно Приложение № 8.

1.9. Във в. ф. 42600 - Мусачево, 30 длъжности съгласно Приложение № 9.

 

2. До 28.10.2016г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) заявление до:

2.1. Командира на в.ф. 38220 - Плевен за длъжностите от Приложение № 1.

2.2. Командира на в.ф. 24490 - Асеновград за длъжностите от Приложение № 2.

2.3. Командира на в.ф. 46690-Пловдив за длъжностите от Приложение №3.

2.4. Командира на в.ф. 24620 -Свобода за длъжностите от Приложение №4.

2.5. Командира на в.ф. 26400 - Благоевград за длъжностите от Приложение № 5.

2.6. Командира на в.ф. 24150 - Стара Загора за длъжностите от Приложение № 6.

2.7. Командира на в.ф. 34200 - Шумен за длъжностите от Приложение № 7.

2.8. Командира на в.ф. 28610 - София за длъжностите от Приложение № 8.

2.9. Командира на в.ф. 42600 - Мусачево за длъжностите от Приложение № 9.

 

3. Към заявлението по т. 2, кандидатите да приложат:

3.1. автобиография;

3.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

3.4. свидетелство за съдимост;

3.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

3.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

3.7. съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

3.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

3.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от психодиспансер;

3.11. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

3.12. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ));

3.13. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност, за владеене на английски език по STANAG 6001 и др.).

 

4. Кандидатите да попълват заявленията четливо (с печатни букви), като задължително да се посочва адрес за кореспонденция, телефон и e-mail..

Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложените документи да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.

 

5. В заявлението си кандидатите могат да посочват длъжности само от едно приложение, както следва:

5.1. От Приложение №6 - до три длъжности само в един от гарнизоните - Стара Загора или Хасково или Ямбол.

5.2. До три длъжности от останалите приложения.

 

6. До 30.12.2016 г. структурите на ЦВО изпращат до командирите по т. 2 заявленията на кандидатите.

За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО, където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна служба.

 

7. Съгласно заповед на министъра на отбраната № ОХ-708/08.09.2016г.,  относно обявяването на конкурса, за длъжностни лица отговорни за провеждането му са определени, командирите на военни формирования по т. 2, за длъжностите по съответните приложения от т. 2.1. до т. 2.9.

 

8. Конкурсите ще се проведат за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017г., както следва:

8.1. За длъжностите от Приложение № 1 във в. ф. 38220 – Плевен.

8.2. За длъжностите от Приложение № 2 във в. ф. 24490 – Асеновград.

8.3. За длъжностите от Приложение № 3 във в. ф. 46690 – Пловдив.

8.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в. ф. 24620 – Свобода.

8.5. За длъжностите от Приложение № 5 във в. ф. 26400 – Благоевград.

8.6. За длъжностите от Приложение № 6, както следва:

8.6.1. От гарнизон Стара Загора във в. ф. 24150 – Стара Загора.

8.6.2. От гарнизон Хасково във в. ф. 52740 – Хасково.

8.6.3. От гарнизон Ямбол във в. ф. 52590 – Ямбол.

8.7. За длъжностите от Приложение № 7 във в. ф. 34200 – Шумен.

8.8. За длъжностите от Приложение № 8 във в. ф. 28610 – София.

8.9. За длъжностите от Приложение № 9 във в. ф. 42600 – Мусачево.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени писмено за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail.

 

9. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидата.

9.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м) и издръжливост (крос 1000 м) по нормативи определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България, съгласно Приложение №10.

9.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 60 минути.

 

10. Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки на отделен норматив или под 50 точки на теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.

 

11. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

 

12. Кандидат за който до деня за явяването му на изпита, във военното формирование не е получен протокола с оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба”, издаден от Центъра по психично здраве и превенция към ВМА, не се допуска до участие в конкурса.

 

13. Балът за класиране на кандидатите се формира като сума от:

13.1. Точките от изпита по физическа подготовка;

13.2. Точките от теста за обща култура;

13.3. Оценката от дипломата за средно или по-високо образование, която е по-благоприятна за кандидата, умножена по две и закръглена до цяло число;

13.4. Пет точки за притежавано висше образование;

13.5. Пет точки за кандидати, които са били на военна служба и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”;

13.6. По пет точки за всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение;

13.7. Точки за притежавано удостоверение за владеене на английски език съгласно STANAG 6001 на НАТО, както следва:

   * за ниво 1-1-1-1 - десет точки;

   * за ниво между 1 и 2 - петнадесет точки;

   * за ниво 2-2-2-2 и по-високо - двадесет точки.

 

14. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.

15. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 (47) години.

Предвид внесения в Народното събрание проект на закон за изменение на  ЗОВСРБ, посочените възрасти 32 (47) може да бъдат променени, след приемане от Парламента на съответния закон за изменение на ЗОВСРБ.

 

16. Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 47 години в т. 15 се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

16.1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационнощатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание.

16.2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

Кандидатите доказват обстоятелствата по т. 16.1. и 16.2. с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

16.3. Не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, което се удостоверява с документ от Националния осигурителен институт.

 

17. Некласирани кандидати имат право на жалба пред длъжностните лица отговорни за провеждане на конкурсите, съгласно т. 7 в седем дневен срок от уведомяването им.

 

18. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

18.1. Подаване на жалба – до седем  дни от уведомяването на кандидата.

18.2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 

19. Телефони за контакт и информация относно конкурса:

19.1. За длъжностите от Приложение № 1 в гарнизон Плевен – (064) 89 60 22 и 89 60 49.

19.2. За длъжностите от Приложение № 2 в гарнизон Асеновград – (0331) 67 779 и 67 928.

19.3. За длъжностите от Приложение № 3 в гарнизон Пловдив – (032) 62 71 48 и 26 92 90.

19.4. За длъжностите от Приложение № 4 във в. ф. 24620 – Свобода, (0416) 96 095.

19.5. За длъжностите от Приложение № 5 във в. ф. 26400 – Благоевград,  (073) 88 51 09.

19.6. За длъжностите от Приложение № 6, както следва:

19.6.1. В гарнизон Стара Загора – (042) 61 59 21 и 61 59 22.

19.6.2. В гарнизон Хасково – (038) 62 27 25.

19.6.3. В гарнизон Ямбол – (046) 66 19 95.

19.7. За длъжностите от Приложение № 7 във в. ф. 34200 – Шумен, (054) 80 10 40 и 80 10 70.

19.8. За длъжностите от Приложение № 8 във в. ф. 28610 – София, (02) 85 74 637, 85 74 638 и 85 74 639.

19.9. За длъжностите от Приложение № 9 във в. ф. 42600 – Мусачево, (0725) 60 311.

 

20. Съгласно заповедта на министъра на отбраната за обявяване на конкурса, началникът на ЦВО организира чрез подчинените му структури:

20.1. Информирането на кандидатите за приемане на военна служба, относно реда и условията за издаване на експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба и протокол от оценката на психологичната пригодност на кандидатите за военна служба от ВМА.

20.2. Изпращането на кандидатите, подали заявление до ВМА за  установяване годността им за военна служба от ЦВМК – София или в структурите към нея, както и установяване на психологичната им пригодност от Центъра по психично здраве и превенция. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение за установяване годността им за военна служба, кандидатите представят документите, посочени в чл. 21 на Наредба № Н-4/18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1, Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Плевен, за заемане след конкурс от 3 (три) листа.

2. Приложение № 2, Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Асеновград, за заемане след конкурс от 2 (два) листа.

3. Приложение № 3, Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Пловдив, за заемане след конкурс от 4 (четири) листа.

4. Приложение № 4, Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 24620 - Свобода, за заемане след конкурс от 1 (един) лист.

5. Приложение № 5, Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 26400 - Благоевград, за заемане след конкурс от 1 (един) лист.

6. Приложение № 6, Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизони Стара Загора, Ямбол и Хасково, за заемане след конкурс от 3 (три) листа.

7. Приложение № 7, Списък на вакантните длъжности за войници от Сухопътните войски в гарнизон Шумен, за заемане след конкурс от 2 (два) листа.

8. Приложение № 8, Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 28610 - София, за заемане след конкурс от 1 (един) лист.

9. Приложение № 9, Списък на вакантните длъжности за войници от в. ф. 42600 - Мусачево, за заемане след конкурс от 1 (един) лист.

10. Приложение № 10 - Нормативи за изпита по физическа подготовка от 8 (осем) листа.

 

КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                  (П)             АНДРЕЙ БОЦЕВ

                                                                                    ___.09.2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в екземпляр единствен за в. ф. 22450 – София, СД „ЛС-13”      

Размножено в 19 копия, изпратени по разчет

 

 

ИЗГОТВИЛ:

ЗА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ 

 

ПОЛКОВНИК                                             ЕВГЕНИ СЪБЕВ

                                                                       ___.09. 2016 г.

 

 

 

ОТПЕЧАТАЛ И ИЗГОТВИЛ РАЗЧЕТА:

ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ И РЕЗЕРВИСТИ” В ОТДЕЛ „ЛИЧЕН СЪСТАВ” – КСВ

 

ПОДПОЛКОВНИК                                    ИСТИЛИЯН ДУКОВ

                                                                       ___.09. 2016 г.

 

 

Разчет за изпращане:

 

Копие № 1 – за в. ф. 34750 - Карлово

Копие № 2 – за в. ф. 42800 - Плевен

Копие № 3 – за в. ф. 24150 - Стара Загора

Копие № 4 – за в. ф. 38220 - Плевен

Копие № 5 – за в. ф. 22160 - Плевен

Копие № 6 – за в. ф. 24490 - Асеновград

Копие № 7 – за в. ф. 46690 - Пловдив

Копие № 8 – за в. ф. 24620 - Свобода

Копие № 9 – за в. ф. 26400 - Благоевград

Копие № 10 – за в. ф. 44200 - Стара Загора

Копие № 11 – за в. ф. 52740 - Хасково

Копие № 12 – за в. ф. 52590 - Ямбол

Копие № 13 – за в. ф. 54100 - Ямбол

Копие № 14 – за в. ф. 54060 - Шумен

Копие № 15 – за в. ф. 34200 - Шумен

Копие № 16 – за в. ф. 28610 - София

Копие № 17 – за в. ф. 42600 - Мусачево

Копие № 18 – за Централно военно окръжие

Копие № 19 – за Дирекция „Връзки с обществеността” – МО