ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра

09.05.2018 14:40

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 ДУЛОВО

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за

откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Силистра

 

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и в изпълнение на Решение № 423 по Протокол № 32 от заседание на Общински съвет Дулово от 27.04.2018г., Общински съвет - Дулово открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра.

Съобразно решение на Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Варна необходимият брой заседатели е 5/пет/ души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са както следва:

І. Изисквания към кандидатите:

  • За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

 

  • Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

ІІ. Необходими документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Дулово, ст.22, етаж 2, в сградата на община Дулово, ул. „Васил Левски”  № 18  от 10.05.2018г. до 15.06.2018г.

 

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на община Дулово най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а от ЗСВ, като най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.  Кандидатите за съдебни заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд –Силистра.

Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3/три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Дулово заедно с протокола от изслушването.

 

 

Инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател на ОбС-Дулово