ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020г

19.12.2019 17:44

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,     ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА,  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ,  ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И  ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА, 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 25, ал.6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,  отправям покана за публично обсъждане на    Проекта на бюджет за 2020г. на Община Дулово.

 

 Обсъждането ще се проведе на

 

27.12.2019г. /петък / от 17.00 часа,

в зала № 1,

 в сградата на Община Дулово.

 

Материали по Проекта на бюджет за 2020г. на Община Дулово са налични в

деловодството на Общинска администрация - ул. „Васил Левски” № 18, 1 етаж, ст.№3

и сайта на общината: www.dulovo.bg

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово