Публичен търг чрез явно наддаване

22.02.2017 16:55

Image removed.ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

 http://www.dulovo.bg

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №145/22.02.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 09.03.2017г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1.1. 80кв.м. - Част от помещение – за киносалон с площ от 315кв.м., находящ се в сграда за култура и изкуство с идентификационен номер 24030.501.1712.1 по кадастралната карта на гр.Дулово, ул. ”д-р Николай Русев” №2, описан в АЧОС №1439/20.12.2013г. вписан в Служба по вписванията с вх.рег.  №2352/20.12.2013г., акт. №200, том 8, с първоначален годишен наем в размер на 624,00лв. без ДДС, депозит за участие в търга – 62,40лв. и стъпка на наддаване 62,40лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търга или при явяване на един кандидат,  определям дата 23.03.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателят няма право да преотдава наетия имот на трети лица.

 

 

22.02.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово