Публичен търг чрез явно наддаване на 07.02.2017г

25.01.2017 19:17

Image removed.ОБЩИНА ДУЛОВО,ОБЛАСТ СИЛИСТРА

      7650 Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20, e-mail: dulovokmet@abv.bg,

                                                                                                                             http://www.dulovo.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №65/24.01.2017г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1.Публичен търг чрез явно наддаване на 07.02.2017г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

1.1. Поземлен имот с №24030.501.9093 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово, ул.”Арда” №39, с площ на имота 688кв.м.,  предназначен за жилищни нужди, незастроен, описан в АЧОС №1225/11.10.2010г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.  №2530/13.10.2010г., том ХІ, стр.72, п.к. 8023, дело 1958, при граници на имота - имоти с номера: 24030.501.9092, 24030.501.9244, 24030.501.9100, 24030.501.9112, 24030.501.9094, при първоначална тръжна цена в размер на 5655,00лв. без ДДС /пет хиляди шестстотин петдесет и пет лева без ДДС/, стъпка за наддаване 565,50лв., депозит  в размер на 565,50лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Депозитите за участие в търга се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търгът да се проведе в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

 4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден.

 5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 21.02.2017г. за повторен търг със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търга се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

7.2.Необходими документи за участие в търговете на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;  3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

 

 

 

24.01.2017г.                                    Общинска администрация  Дулово           

гр.Дулово