С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

27.06.2017 11:16

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

Image removed.

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 29.06.2017 год. /четвъртък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг на община Дулово за 2016г. /Вх.№ 102/04.04.2017г./

1.2.  Приемане Доклад за финансовите годишни отчети на търговските дружества със 100% общинско участие към 31.12.2016г. /Вх.№ 159/19.06.2017г./

1.3.  Закриване на детска градина в. с.Грънчарово- филиал на ДГ „Слънце” с.Раздел /Вх.№ 156/15.06.2017г./

1.4.  Актуализиране списъка на средищните училища в община Дулово за учебната 2017/2018г./вх.№ 155/14.06.2017г./

1.5.  Даване мандат и определяне на позиция за гласуване на представител на Община Дулово в заседанието на Общо събрание на „Асоциация по ВиК Силистра ”  /Вх.№ 169/20.06.2017г./

1.6.  Разпореждане с имот – частна общинска собственост в землището  на с.П.Таслаково  /Вх.№ 158/19.06.2017г./

1.7.  Разпореждане с  поземлен имот № 240030.501.9094 – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 163/20.06.2017г./

1.8.  Разпореждане с  поземлен имот № 240030.5.257  – частна общинска собственост по кадастралната карта  на гр.Дулово  /Вх.№ 164/20.06.2017г./

1.9.  Разпореждане с  поземлен имот № 81966.61.42  – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник  /Вх.№ 165/20.06.2017г./

1.10.        Разпореждане с  поземлен имот № 240030.501.9135  – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 166/20.06.2017г./

1.11.        Разпореждане с  поземлен имот № 240030.501.9133  – частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово  /Вх.№ 167/20.06.2017г./

1.12.        Разпореждане с  поземлен имот № 81966.500.48  – частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник  /Вх.№ 168/20.06.2017г./

1.13.        Отдаване под наем на части от имоти в гр.Дулово - общинска собственост/ Вх.№ 160/19.06.2017г./

1.14.        Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост / Вх.№ 161/19.06.2017г./

1.15.        Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделни обекти по бюджета на община Дулово за 2017г. /Вх.№ 174/22.06.2017г./

1.16.        Отдаване под наем на част от имот с ид.№ 81966.500.1041-общинска собственост в с.Черник /Вх.№ 178/23.06.2017г./

1.17.        Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация за УПИ ІІ-224, кв.36 в с.Правда и изменение на улична регулация от ос.точка 111 през ос.точка 110-109-108-107 до ос.т.100 /Вх.№ 177/23.06.2017г./

2.      Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ:

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

ул. „Васил Левски” № 18                                     факс:+359 864 23020                                         web: www.dulovo.bg