С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.07.2017 17:09

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 25.07.2017 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1.        Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

1.1.  Извършване компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи и между отделните обекти по бюджета на община Дулово за 2017г. /Вх.№ 189/14.07.2017г./

1.2.  Извършване актуализация на бюджета за 2017г. /Вх.№ 194/17.07.2017г./

1.3.  Утвърждаване мрежата и щата в ДГ и училища на община Дулово за учебната 2017/2018г. /Вх.№ 190/17.07.2017г./

1.4.  Актуализиране списъка на средищните училища в община Дулово за учебната 2017/2018г./вх.№ 191/17.07.2017г./

1.5.  Изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Дулово  /Вх.№ 195/18.07.2017г./

1.6.   Даване мандат и определяне на позиция за гласуване на представител на Община Дулово в неприсъственото Общо събрание на „ ВиК ” ООД – гр.Силистра /Вх.№ 196/18.07.2017г./

1.7.  Приемане отчетните доклади на народните читалища в община Дулово за 2016г. /Вх.№ 198/18.07.2017г./

1.8.  Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Дулово  за 2017 година /Вх.№ 199/18.07.2017г./

1.9.  Приемане  „Програма за опазване на околната среда на община Дулово за периода 2017-2020г.” /Вх.№ 188/13.07.2017г./

1.10.        Приемане „Програма за управление дейностите по отпадъците на община Дулово за периода 2017-2020г.”  /Вх.№ 187/13.07.2017г./

1.11.        Даване съгласие за членство в БЪЛГАРО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА  /Вх.№ 197/18.07.2017г./

1.12.        Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Златоклас /Вх.№ 193/17.07.2017г./

1.13.        Даване съгласие за изграждане на обща граница между частен имот с ид.№ 24030.501.9105 в гр.Дулово и  ПИ с ид. 24030.501.9148-публична общинска собственост   Вх.№ 192/17.07.2017г./

1.14.        Решение за представителство на община Дулово в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация”ООД гр.Силистра /Вх.№ 203/19.07.2017г./

2.        Докладна записка от инж.Сезгин Галиб, относно внасяне на предложение в МС на РБългария за отпускане на персонална пенсия на деца /Вх.№ 200/18.07.2017г./

3.        Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

ул. „Васил Левски” № 18                                     факс:+359 864 23020                                         web: www.dulovo.bg