С В И К В А М ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

18.02.2020 17:55

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на28.02.2020 год. /петък/от10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа- председател на ОбС-Дулово, относно: Вземане на решение за заснемане и излъчване на живо заседанията на Общински съвет-Дулово/Вх.№ 86/18.02.2020г./
 2. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Актуализация на бюджет 2019г. – Направление „Образование – ДГ“ /Вх.№ 46/24.01.2020г./.
  2. Рехабилитация на „Път III-2077 Каблешково – Межден от км 11+000 до км20+565, с обща дължина 9,565км, област Силистра/Вх.№ 75/14.02.2020г./.
  3. Даване мандат и изразяване на позицията на община Дулово в Общо събрание на Асоциацията по ВиК на област Силистра/Вх.№ 76/14.02.2020г./
  4. Приемане на Въпросник за самооценка и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на  общинските търговските дружества „МБАЛ - Дулово“ ЕООД и „СОЧ” ЕООД./Вх. № 77/14.02.2020г./
  5. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  ПИ с ИД №12022.6.1 по КК и КР на с. Вокил /Вх.№ 79/17.02.2020г./.
  6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общинска собственост от УПИ XIII-183, кв.20 по плана за регулация на с. Руйно /Вх.№ 80/17.02.2020г./.
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственостПИ с ИД №87504.13.14 по КК и КР на с. Яребица/Вх.№ 81/17.02.2020г./.
  8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общинска собственост от УПИ XIX-230, кв.5 по плана за регулация на с. Боил  /Вх.№ 82/17.02.2020г./.
  9. Разпореждане с имоти- частна общинска собственост  УПИ VII-67и УПИ VIII-67, в кв.3- поплана за регулация на с. Овен /Вх.№ 83/17.02.2020г./
  10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общинска собственост от УПИ XI-323 и 342, кв.30 по плана за регулация на с. Яребица  /Вх.№ 84/17.02.2020г./.
  11. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  ПИ с ид. № 24030.501.9335поКК и КР на гр. Дулово/Вх.№ 85/17.02.2020г./.
  12. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  ПИ с ИД № 57995.38.118 по КК и КР на с. Правда /Вх.№ 78/17.02.2020г./.
  13. Приемане бюджета на община Дулово за 2020 год. /Вх.№ 35/22.01.2020 г./

 

 1. Докладна записка от инж. Невхис Мустафа- председател на ОбС-Дулово, относно: Приемане промяна в състава на постоянна комисия на ОбС-Дулово /Вх.№ 87/18.02.2020г./

 

 1. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания.

 

 

 

 

 

инж. НЕВХИС МУСТАФА

Председател ОбС-Дулово