С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.06.2018 07:33

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.06.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Писмо рег.№ 1-609-1/12.06.2018г. от областния управител на обл.Силистра, относно върнато решение №432 по Протокол № 33/29.05.2018г. на ОС-Дулово /вх.№ 226/14.06.2018г./
 2. Докладни записки от д-р Юксел Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета, Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от ЕС и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година /вх.№ 225/14.06.2018г./
  2. Извършване актуализация на бюджета за 2018 година /вх.№ 233/18.06.2018г./
  3. Утвърждаване на паралелки в общинските училища и детски градини, които са под минимума на норматива за пълняемост през учебната 2018/2019 година /вх.№ 224/11.06.2018г./
  4. Приемане Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби в община Дулово за 2018 г. /вх.№ 223/11.06.2018г./
  5. Актуализиране списъка на средищните детски градини и училища в община Дулово за учебната 2018/2019г. /вх.№ 211/06.06.2018г./
  6. Даване съгласие за промяна статута на имот в кв.18, УПИ ХІІ-575 по регулационния план на с.Правда от публична в частна общинска собственост /вх.№ 231/18.06.2018г./
  7. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с.Яребица

/вх.№ 229/18.06.2018г./

 1. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с.Водно

/вх.№ 232/18.06.2018г./

 1. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Грънчарово /вх.№ 228/18.06.2018г./
 2. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Златоклас / вх.№ 230/18.06.2018г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово