С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.07.2018 21:31

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 31.07.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Юксел Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Промяна статута на имот № 91966.500.974 по КК и КР на с.Черник от публична в частна общинска собственост /вх.№ 165/17.05.2018г./
  2. Утвърждаване на паралелки в общинските училища и детските  градини, които са под минимума на норматива за пълняемост през учебната 2018/2019 година /вх.№ 255/25.07.2018г./
  3. Разпореждане с имот - частна общинска собственост  по регулационния план на с.Окорш и учредяване право на строеж /вх.№ 256/25.07.2018г./
  4. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Руйно /вх.№ 257/25.07.2018г./
  5. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Чернолик /вх.№ 258/25.07.2018г./
  6. Даване съгласие за изграждане на обща граница между имоти по КК и КР на с.Черник /вх.№ 259/25.07.2018г./
  7. Допускане изработване на проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І, УПИ ІV и УПИ V, кв.13 по плана за регулация на гр.Дулово /вх.№ 260/25.07.2018г./
  8. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост  в с.Правда /вх.№ 245/29.06.2018г./

 

 1. Докладна записка от инж.Сезгин Галиб – председател ОС-Дулово, относно вземане на  решение за предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия /вх.№ 266/25.07.2018г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово