С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

23.03.2018 10:56

 

 

Image removed.

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.03.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

 1. Приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година / Вх.№ 99/14.03.2018г./
 2. Приемане  актуализиран план за развитие на социалните услуги за 2018 година и План за развитие на социалните услуги за 2019 година /Вх.№ 102/20.03.2018г./
 3. Разпореждане с имот –частна общинска собственост в землището на  с.Полковник Таслаково /Вх.№ 103/20.03.2018г./
 4. Даване съгласие за изграждане на обща граница между имот УПИ ХVІІ-418, кв.10-публична общинска собственост и частен имот УПИ ХХІХ-416, кв.10 по плана за регулация на с.Паисиево /Вх.№ 104/20.03.2018г./
 5. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 106/20.03.2018г./
 6. Разпореждане с имоти –частна общинска собственост в землището на с.Върбино /Вх.№ 109/21.03.2018г./
 7. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Межден /Вх.№ 108/21.03.2018г./
 8. Допускане изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на цена за сключване на предварителен договор по реда чл.15 ЗУТ /Вх.№ 107/20.03.2018г./
 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 2. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово