С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

26.09.2018 10:11

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.09.2018 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Извършване актуализация на бюджета на община Дулово за 2018 година /Вх.№ 302/21.09.2018г./
  2. Актуализиране броя на паралелките в общинските училища, които са под минимума на норматива за пълняемост и броя на децата и групите в детските градини за учебната 2018-2019 година  /Вх.№ 305/21.09.2018г./
  3. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Поройно /Вх.№ 293/17.09.2018г./
  4. Разпореждане с имоти –частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 295/17.09.2018г./
  5. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Водно /Вх.№ 296/17.09.2018г./
  6. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Грънчарово /Вх.№ 297/17.09.2018г./
  7. Разпореждане с имот-частна общинска собственост по регулационния план на с.Окорш /Вх.№ 299/20.09.2018г./
  8. Разпореждане с имоти –частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 300/20.09.2018г./
  9. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Златоклас /Вх.№ 292/17.09.2018г./
  10. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Яребица /Вх.№ 294/17.09.2018г./

 

 1. Доклад записка от инж.Сезгин Галиб - председател на ОбС-Дулово, относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово /Вх.№ 306/21.09.2018г./

 

 1. Разглеждане молби от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово