С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.08.2018 12:30

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 28.08.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Извършване корекция на бюджета на община Дулово за 2018 година /Вх.№ 275/23.08.2018г./
  2. Приемане  информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС за І-то полугодие на 2018 година /Вх.№ 276/23.08.2018г./
  3. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Водно /Вх.№ 277/23.08.2018г./
  4. Одобряване на ПУП-план схема за сградно канализационно отклонение от съществуваща шахта в ПИ 24030.501.3210 по КК и КР на гр.Дулово до УПИ V-3360, кв.41 съставляващ ПИ 24030.501.3390 по КК и КР на гр.Дулово/Вх.№ 278/23.08.2018г./

 

 

 1. Докладна записка от инж.Сезгин Галиб-председател на ОбС-Дулово, относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Силистра /Вх.№ 274/21.08.2018г./

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово