С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

20.04.2018 15:55

Image removed.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.04.2018 год. /петък/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладни записки от д-р Юксел Ахмед-кмет на община Дулово, относно:
  1. Приемане на нова Наредба № 3 за условията и реда за упражняване правата на собственост на  община Дулово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност /Вх.№ 117/28.03.2018г./
  2. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост в Приложение №1 – Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти в община Дулово /Вх.№ 122/30.03.2018г./
  3. Приемане отчети на народните читалища на територията на Община Дулово за осъществените дейности и изразходваните средства през 2017г. /Вх.№ 133/13.04.2018г./
  4. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 120/29.03.2018г./
  5. Предложение за актуализация на бюджета на община Дулово за 2018г. /Вх.№ 136/18.04.2018г./
  6. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 140/18.04.2018г./
  7. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по регулационния план на с.Черник /Вх.№ 141/18.04.2018г./
  8. Предложение за учредяване право на ползване върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр.Дулово /Вх.№ 142/18.04.2015г./
  9. Прекратяване на съсобственост между община Дулово и ЕООД  „Нов живот Межден” върху УПИ ХVІІ-151, кв.8 по плана за регулация на с.Межден /Вх.№ 144/18.04.2018г./
  10. Предложение за регистриране пенсионерски клуб „Зора” гр.Дулово и предоставяне на помещение за ползване /Вх.№ 143/18.04.2018г./
  11. Предложение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 390 по Протокол № 30/06.03.2018г. /Вх.№ 145/20.04.2018г./
 2. Докладни записки от инж.Сезгин Галиб-Председател на ОбС-Дулово, относно:
  1. Избор на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра /Вх.№ 131/12.04.2018г./
  2. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ-Дулово”-гр.Дулово за 2018 година /Вх.№ 135/13.04.2018г./
 3. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 4. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово