С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

21.02.2018 14:11

Image removed.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДУЛОВО

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

 

ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 27.02.2018 год. /вторник/ от 10.00 часа,  в  зала № 2 на Общината, при следния

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Докладни записки от д-р Ю.Ахмед-кмет на община Дулово, относно:

 

 1. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година / Вх.№ 44/13.02.2018г./
 2. Приемане  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост през  2018 година /Вх.№ 41/13.02.2018г./
 3. Приемане за сведение Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в община Дулово за 2018г./Вх.№ 39/09.02.2018г./
 4. Увеличение на  основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Дулово /Вх.№ 33/07.02.2018г./
 5. Промяна наименованието на социалните услуги от резидентен тип в община Дулово /Вх.№ 27/29.01.2018г./
 6. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по кадастралната карта на с.Черник /Вх.№ 42/13.02.2018г./
 7. Разпореждане с имот –частна общинска собственост по регулационния план на  с.Грънчарово /Вх.№ 45/13.02.2018г./
 8. Прекратяване на съсобственост на имот по регулационния план на с.Вокил /Вх.№ 43/13.02.2018г./
 9. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с.Правда /Вх.№ 36/08.02.2018г./
 10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр.Дулово /Вх.№ 47/13.02.2018г./
 11. Даване съгласие за регистрация на Пенсионерски клуб „Зора” – гр.Дулово /Вх.№ 46/13.02.2018г./
 12. Предоставяне ползването на мери и пасища от Общински поземлен фонд за стопанската 2018 г./ Вх.№ 49/15.02.2018г./
 13. Определяне позицията и мандата на представителя на Община Дулово за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК /Вх.№ 51/19.02.2018г./

 

 1. Разглеждане на постъпили заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 1. Други въпроси и изказвания на общински съветници.

 

            На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

инж. СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово

 

______________________________________________________________________________

7650 гр.Дулово, обл.Силистра,                            тел.: +359 864 23100                              e-mail: obs_dulovo@abv.bg

ул. „Васил Левски” № 18                                     факс:+359 864 23020                                         web: www.dulovo.bg