ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

03.01.2019 10:53

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

         Процедури за разглеждане и решения за ДОИ в Община Дулово

  

1. Постъпили заявления от субекти на право на ДОИ през 2018 г.

 

  Брой постъпили заявления-7

Брой заявления за ДОИ, заявления за ДОИ оставени без разглеждане-0

От граждани на Република България 3

От чужденци и лица без гражданство 0  

От журналисти  0

От фирми  0

От неправителствени организации 4

Общ брой:

7

 

2. Заявления за ДОИ през 2018 г., оставени без да се разглеждат

Х Няма заявления оставени без разглеждане

 

 Общ брой:  0

 

 

3. Постъпили заявления за ДОИ по начин на поискване през 2018 г.

Начин на поискване на ДОИ

Писмени заявления 0

Устни заявления 0

Електронни заявления (e-mail) 7

Общ брой: 7

 

 

4. Начин на отчитане на устните запитвания

 Няма устни запитвания

 

  

5. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията през 2018 г.

Вид на информацията Брой

Официална информация  3

Служебна информация 4

Общ брой: 7

 

 

6. Постъпили заявления за ДОИ през 2018 г. по теми на исканата

    информация

 

Теми, по които е искана обществена информация Брой

Упражняване на права или законни интереси 1

Отчетност на институцията 4

Процес на вземане на решения  

Изразходване на публични средства 1

Контролна дейност на администрацията 1

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности 0

Проекти на нормативни актове 0

Други теми 0

Общ брой: 7

 

 

7. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2018 г.

 

Решения за: Брой

Предоставяне на свободен ДОИ - 7

Предоставяне на частичен ДОИ  

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес 0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата

информация, но знае за нейното местонахождение 0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация 0

Отказ от предоставяне на ДОИ 0

 

 

8. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2018 г.

 Няма причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ

 

 

9. Основания за отказ за предоставяне на ДОИ през 2018 г.

 

Основания за отказ за предоставяне на ДОИ  Брой

1. Исканата информация е КИ представляваща служебна тайна 0

2. Исканата информация е КИ представляваща държавна тайна 0

3. Исканата информация представлява търговска тайна и нейното

представяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между 0

търговци

4. Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма неговото

изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата ОИ 0

5. Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма

неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата ОИ 0

6. Исканата ОИ е предоставена на заявителя през преходните 6 месеца 0

7. Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на

органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от 0

или за органа, становища и консултации)

8. Служебната ОИ съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или

предстоящи преговори, водени от орган или от негово име, както и сведения, 0

свързани с тях и е подготвена от администрациите на съответните органи

9. Други основания 0

Общ брой: 0

 

 

10. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2018 г.

 

Срок Брой

Веднага 0

В 14 дневен срок 7

В законоустановения срок след удължаването му 0

След срока 0

Общо: 7

 

11. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

 

 Няма случаи на отказ на заявителя от предоставения му достъп

 

 

 

 

 

12. Жалби през 2018 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ

 

Няма жалби през 2018 г. за решения и откази

 

 

 

 

 

13. Случаи през 2018 г., при които при установена незаконосъобразност съдът:

 

 Няма  

 

14. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ

 

Х Няма установени нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ през 2018 г.

 

 

 

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД   

кмет на Община Дулово

 

 

 

  

 

 

 

* Отчетът е структуриран по изискванията на Интегрирана информационна система на държавната

 

администрация. Годишен отчет. Раздел VІІІ. Достъп до обществена информация (ДОИ).