ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ КЪМ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:07

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ИЗДАДЕНИТЕ   ЗАПОВЕДИ   НА   ГЛАВНИЯ   АРХИТЕКТ 

КЪМ   РАЗРЕШЕНИЯ   ЗА  СТРОЕЖ 

от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

 

№  по ред

 

Населено място

 

Поземлен имот №  /

Урегулиран поземлен имот,  квартал

 

 

Обект

 

Към разрешение за строеж №  /  дата

 

Заповед №  /  дата

 

1.

 

град Дулово

 

УПИ ХI – 192, 193

„ За жилищно  строителство и обществено обслужване ”,  

квартал 10,

идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.193 по КК и КР на град Дулово

 

 

„ Смяна на  предназначението преустройство и пристройка на съществуващи сгради за обособяване на автосервиз, пункт за ГТП, автомивка и офис ”

 

 

 

Към  РС № 65 /

23.11.2017 год.,

влязло в сила на  12.12.2017 год. 

 

 

 

Заповед № 5 / 30.11. 2018 год., влязла в сила на 20.12.2018 год.