ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

23.01.2019 18:04

ПУБЛИЧЕН   РЕГИСТЪР   НА   ОДОБРЕНИТЕ  ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ 

от 01.11.2018 год.  до  31.12.2018 год.

 

( във връзка с  чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

№ по ред

 

Населено място

 

Вид ПУП

 

Поземлен  имот №  /

Урегулиран поземлен имот, квартал

 

Одобрени със :

Заповед на Кмета на

Община Дулово /

с  Решение на Общински съвет

1.

село Черник

 

ИПУП – план – схема за елементите на техническата инфраструктура – външно кабелно електрозахранване,  

като съставна част от   КПИИ

 

Заповед №  РД – 04 – 668  / 01.11.2018 год.

 

2.

 село Черковна

ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

УПИ XVI,  квартал 36

Заповед № РД – 04 – 748  / 30.11.2018 год.

3.

село Водно

ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

УПИ XVI – 175,  квартал 23

Заповед № РД – 04 – 756  / 04.12.2018 год.

4.

село Грънчарово

ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

УПИ XIV – 139  и УПИ XVI – 139,  квартал 29

Заповед № РД – 04 – 757  / 04.12.2018 год.

5.

село Черник

 ИПУП – ПР

УПИ ХVIII, квартал 41  

Заповед № РД – 04 – 779  / 12.12.2018 год.