ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ : ПУП / ИПУП – ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ от 01.11.2018 год. до 31.12.2018 год.

25.01.2019 08:05

ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  РАЗРЕШЕНИТЕ  ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТИ :

ПУП / ИПУП –  ПП, ПРЗ, ПР, ПЗ

 от 01.11.2018  год. до 31.12.2018 год.

 

                                                                        ( във връзка с чл.5, ал.5 от ЗУТ )

 

 

Разрешени със / с : Заповед  № / Решение № /

Дата

 

Населено място

 

Поземлен имот №  /  

Урегулиран поземлен имот, квартал

 

Вид ПУП

1.

Заповед №

РД – 04 – 673 / 01.11.2018 год.

 

село Яребица

УПИ VI – СНС „ Училище ”, квартал 15

 

ИПУП - ПРЗ

2.

Заповед №

РД – 04 – 687 / 12.11.2018 год.

 

град  Дулово

до  поземлен имот с идентификатор 24030.501.9094  по КК и КР на град Дулово

 

ИПУП – план - схема

3.

Заповед №

РД – 04 – 688 / 12.11.2018 год.

 

село  Яребица

УПИ I – 53, квартал  6

ИПУП –  ПР

 

4.

Заповед №

РД – 04 – 705 / 16.11.2018 год.

 

село Вокил

УПИ ХV, квартал 12

 

ИПУП - ПЗ

5.

Заповед №

РД – 04 – 706 / 16.11.2018 год.

 

село Межден

УПИ I – 328, 402 „ За фирма „ Дуло – Алфа”,

квартал 37

 ИПУП – ПЗ, като съставна част от КПИИ

6.

Решение на № 502 от Протокол № 39 / 27.11.2018 год. на Общински съвет – Дулово

 

град  Дулово

ПИ с идентификатор 24030.1.490 по КК и КР на град Дулово

ПУП - ПЗ

7.

Заповед №

РД – 04 – 777 / 12.12.2018 год.

 

град  Дулово

УПИ ХXI - 989, квартал 62

 

ИПУП - ПР

8.

Заповед №

РД – 04 – 778 / 12.12.2018 год.

 

 

град  Дулово

УПИ VII - 1406, квартал 69, идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.1406 по КК и КР на град Дулово

 

ИПУП - ПЗ

9.

Заповед №

РД – 04 – 790 / 20.12.2018 год.

 

 

град  Дулово

ПИ с идентификатор 24030.501.3211 до ПИ идентификатор 24030.501.3167, сграда с идентификатор 24030.501.3167.4  по КК и КР на град Дулово

 

ИПУП – план - схема