З А П О В Е Д No РД-04-174 09.03.2020г.

09.03.2020 17:41

З А П О В Е Д

 

No РД-04-174

09.03.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед No Р –37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г.,както и със Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 

1.На територията на Община Дулово:

1.1.Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число и кина;

1.2.Спортните мероприятия да се провеждат без публика;

1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

1.4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

2. В Общинска администрация Дулово до второ нареждане:

2.1. Да бъдат преустановени отворените врати за граждани;

2.2.В Центъра за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност;

2.3.Да се преустанови организирането на открити пазари на територията на Община Дулово.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Дулово.

Препис от заповедта да се връчи на Директор на ОДМВР, кметове и кметски наместници на територията на Община Дулово, Заместник-кметове, Секретар на Община Дулово за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Силистра и Областен управител –за сведение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните заместник- кметове и на секретаря на Община Дулово.

 

 

 

 

д-р Юксел Ахмед:

кмет на Община Дулово