З А П О В Е Д № РД-04-234

18.04.2019 17:37

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

№ РД-04-234

 

гр. Дулово, 16.04.2019 г.

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 405а от Изборния кодекс,

 

НАРЕЖДАМ:

     ОПРЕДЕЛЯМ Комисия в състав:

 

От Общинска администрация, гр. Дулово:

1.Член – Мариана Михнева-Николова, ст. специалист ЕСГРАОН;

Резервен член – Русанка Йонкова Бибешкова, ст. специалист ЕСГРАОН.

 

От Областна администрация, гр. Силистра:

2. Член - Димитър Любомиров Георгиев, гл. експерт;

Резервен член – Маргарита Бочева-Костадинова, ст. юрисконсулт.

 

От РУ „Полиция”, гр. Дулово:

3. Член – Михаил Тодоров Михайлов,  старши полицейски инспектор;

Резервен член – Четин ЗюлябидХаджъсюлюш, полицейски инспектор.

 

От ТЗ  ГРАО, гр. Силистра:

4. Член: Мария Филипова Георгиева, ръководител;

Резервен член: Даниела Добрева Токушева, гл. експерт.

 

         В срок до 25.04.2019 г.,  Комисията да извърши  проверка по реда на чл. 99б от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации в община Дулово, извършени в последните 12

месеца. За целта на проверката да се осигури необходимата документация /дневници за постоянен и настоящ адрес, заявления и др./ от всички населени места в общината.

         Препис от настоящата заповед да се връчи на членовете на Комисията за сведение и изпълнение.

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

ЦК / ПАО