З А П О В Е Д № РД-04-602

24.10.2019 12:38

З А П О В Е Д

 

№ РД-04-602

24.10.2019 г.

 

 

                  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и преминаването към зимното часово време,

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

              Считано от  28.10.2019 г. работното време за служителите и работниците в Общинска администрация гр. Дулово и кметствата на общината  е както следва:

 

 

СУТРИН:                от  8.30 часа        до     12.00 часа

 

 

СЛЕД ОБЯД:          от  12.30 часа      до     17.00 часа

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинската администрация и кметствата в общината, както и да се уведоми населението чрез местните средства за масова информация.

 

 

 

Юксел Исмаил

Вр.ИД  кмет на Община Дулово

съгл. Решение на ОбС № 623/24.09.2019 г.