З А П О В Е Д №РД-04-783 13.12.2018 г.

17.12.2018 16:12

З А П О В Е Д

№РД-04-783

13.12.2018 г.

                   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, във връзка с чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и чл. 19, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Забранявам продажбата на пиротехнически изделия, съдържащи пиротехнически състави, предназначени за увеселителни цели – бомбички „пиратки” на територията на община Дулово от нелицензирани търговци.
  2. Забранявам продажбата на пиротехнически изделия на лица под 18 години. За целта търговците да изискват от клиентите представяне на лична карта.
  3. Ползването на такива изделия да се извършва на открито, далече от здравни заведения, училища, спортни зали, средства за масов транспорт и други обществени институции.
  4. На нарушителите да се налагат санкции, съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗМСМА, в размер до 500 /петстотин/ лева.
  5. Намерените в търговската мрежа количества взривни устройства да се изземват от специалистите „Общинска охрана” към Общинска администрация – Дулово, кметовете по населени места и органите на реда – Районно управление „Полиция” – Дулово в присъствието на представител на Дирекция „Местни приходи”.
  6. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на Районно управление „Полиция” гр. Дулово и зам.-кмета на общината – Юксел Исмаил.

              Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица и да се разгласи сред населението чрез местните средства за масова информация и обяви в определените за целта места в отделните селища на територията на общината.

 

кмет на Община Дулово

     Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД