Обява

08.01.2014 08:44

На основание Заповед №12/06.01.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:

1. Публични търгове чрез явно наддаване на 20.01.2014г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ VІІІ-149, в кв.19, с площ 1450кв.м. по плана за регулация на с.Златоклас, описан в АЧОС №1424/11.09.2013г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№1588/12.09.2013г., Акт №92, том 6, и.п.18382, съседи на имота: улица, УПИ VІІ-148, УПИ Х-150, УПИ ІХ-165, при първоначална тръжна цена – 3300,00лв., депозит за участие в търга – 330,00лв., стъпка на наддаване 330,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-246, в кв.26, с площ 1200кв.м. по плана за регулация на с.Чернолик , незастроен, предназначен за жилищно строителство, описан в АЧОС №1431/31.10.2013г., вписан в Служба по вписванията с вх. Рег.№2028/01.11.2013г., Акт №194, том 7, имотна партида 18947, при съседи имоти с номера: улица, УПИ ХІІ-245, УПИ ХV-247 и УПИ Х-249, при първоначална тръжна цена 4671,00лв., депозит за участие в търга 467,10лв., стъпка на наддаване 467,10лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 03.02.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

06.01.2014г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово