Обява / Заповед 479

12.07.2012 10:40

На основание Заповед №479/11.07.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 27.07.2012г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1. Урегулиран поземлен имот УПИ І – 159, в кв.25, с площ 6 103кв.м. /шест хиляди сто и три кв.м./ по плана за регулация на с.Скала, отреден за производствена и складова дейност, незастроен, описан в АЧОС №1350/01.06.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх. рег. №770/01.06.2012г., при съседи: улица, УПИ ІІ – 159, улица, при първоначална тръжна цена в размер на 12 976,75лв. /дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот с номер 113113, с площ 0,564дка, ЕКАТТЕ 53744, трета категория, в землището на с.Орешене, с начин на трайно ползване нива, в местността „Край село”, описан в АЧОС №5045/15.07.2004г., при съседи имоти с номера: 000101, 015005, 113112 при първоначална тръжна цена в размер на 405,52лв. без ДДС /четиристотин и пет лева и петдесет и две стотинки/, депозит за участие в търга 40,55лв., стъпка на наддаване 40,55лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ-общ. /тринадесети общински/, кв.5, с площ 730кв.м. по плана за регулация на с.Правда, отреден за индивидуално жилищно строителство, незастроен, описан в АЧОС №1349/16.05.2012г., вписан в Служба по вписвания с вх.рег.№701/18.05.2012г., при съседи: УПИ ХІІ-19, УПИ ХІV-общ. и улица, при първоначална тръжна цена в размер на 2415,20лв., депозит за участие в търга 241,50лв., стъпка на наддаване 241,50лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търговете. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търговете в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 10.08.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

11.07.2012 г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово