Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово

19.07.2012 17:27

І. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със заповед № 489 от 16.07.2012 год. на кмета на общината е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот І, квартал 1 в село Раздел.

  

ІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със заповед № 491 от 16.07.2012 год. на кмета на общината е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот ХХХІІ, пл.№ 232, квартал 1 в село Овен.

 

Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.

 

Заинтересуваните собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване на заповедта да я обжалват чрез Община Дулово пред Административен съд Силистра.

 

ІІІ. Община Дулово, на основание чл.136 от Закона за устройство на територията обявява, че със заповед № 492 от 16.07.2012 год. на кмета на общината е одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация на урегулиран поземлен имот ІІ, пл.№ 2 и урегулиран поземлен имот ІІ, пл.№ 2, квартал 18 в село Раздел.

 

Одобреният план подлежи на обжалване пред съда по реда на чл.215 от Закона за устройство на територията.

 

Заинтересуваните собственици могат в 14 - дневен срок от датата на съобщаване на заповедта да я обжалват чрез Община Дулово пред Административен съд Силистра.

  

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ