СЪОБЩЕНИЕ

19.07.2012 17:29

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 486 / 16.07.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на задание за изменение на действащия план на град Дулово

за УПИ ІХ в квартал 79 по действащия план на град Дулово( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.2056 по КККР на град Дулово ) и

разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : ПУП – изменение на ПЗ и инвестиционни проекти, с цел изграждане на двуетажна жилищна сграда.

 

2. Заповед № 487 / 16.07.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП - изменение на ПРЗ за УПИ І в квартал 9 по действащия план на село Поройно, с цел разделянето му на два новообразувани урегулирани поземлени имота.

 

3. Заповед № 488 / 16.07.2012 год. на кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП - изменение на ПЗ за УПИ VІІ – 1650 в квартал 91 по действащия план на град Дулово ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.1650 по КККР на град Дулово ), с цел промяна предназначението на поземленият имот, устройствената зона се променя за предимно производствена зона.


Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово.

  

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ