Съобщение

25.07.2012 12:16

 Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 520 / 24.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект за изменение на действащия план на село Черник за УПИ VІІ, пл.№ 31 в квартал 37 и разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : проект за ПУП – изменение на ПЗ и инвестиционни проекти, с цел изграждане на магазин за промишлени стоки и склад за селскостопански инвентар.

 

2. Заповед № 521 / 24.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на схема - предложение, обосноваваща необходимостта от изработване на проект за ПИ № 182425 по плана на землището на село Секулово – стопански двор, местността „ Край село ” и разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : проект за ПУП – ПЗ и инвестиционни проекти, с цел изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърнени храни и навеси за паркиране на селскостопанска техника.

 

3. Заповед № 522 / 24.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на схема - предложение, обосноваваща необходимостта от изработване на проект за ПИ № 056210 по плана на землището на село Межден – стопански двор, местността „ Сая Юртлук ” и разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива в части : проект за ПУП – ПЗ и инвестиционни проекти, с цел изграждане на силозно стопанство за съхранение на зърнени храни.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ