Предстои заседание на ОбС Дулово

11.06.2012 08:42

Председателят на ОбС Дулово,инж.Сезгин Галиб, свиква на 15.06.2012г(петък) от 10.00ч общинските съветници на десетото поредно заседание на местния парламент. В проекто-дневния ред са предвидени 14 докладни записки, като вносител на 12 от тях е кмета на общината д-р Юксел Ахмед, а на две – председателят на ОбС. Сред тях са:

Приемане на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Община Дулово
Създаване на звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж
Обявяване конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-Дулово”ЕООД Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за одит на годишния финансов отчет на „МБАЛ-Дулово” ЕООД за 2012г.
Предоставяне за ползване на част от недвижим имот-публична общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб-Дуло”гр.Дулово Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост на територията в с.Секулово
Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Правда
Разпореждане с имот-частна общинска собственост в гр.Дулово
Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Орешене
Отдаване под наем на част от имот-частна общинска собственост в с.Паисиево
Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план-за „Външно електрозахранване на базова сттанция на Глобул с.Чернолик”
Допускане изработване на подробен устройствен план-изменение на плана за регулация и застрояване на част от квартал 15 в с.Паисиево
Съгласуване на ПУП-за обект „Кабелна линия от ВЕЛ „Нова Камена” в
частта от с.Кладенци, общ.Тервел, обл.Добрич до с.Скала
Одобряване на проект за подробен устройствен план за промяна предназ-
начението на поземлен имот в землището на с.Яребица за изграждане на
Базова станция и радио-релеен възел.
Разглеждане на заявления от граждани
Съвместното заседание на постоянните комисии е предвидено за 12.06.2012г(вторник) от 14.00ч.