Обява Долец 03.07.2012

13.06.2012 11:05

На основание Заповед №384/11.06.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 03.07.2012г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

 

1.1. Поземлен имот с номер 120188, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 3,961 дка /три декара деветстотин шестдесет и един кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5628/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 120141, 050405, 120147, 120146, 120138, при първоначална тръжна цена в размер на 2489,00лв. без ДДС /две хиляди четиристотин осемдесет и девет лева/, депозит за участие в търга 248,90лв., стъпка на наддаване 248,90лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

1.2. Поземлен имот с номер 016006, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 4,324 дка /четири декара триста двадесет и четири кв.м./, с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята, находящ се в местността „Косуллу чаир”, описан в АЧОС №5629/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 016005, 000217, 016001, 025003 при първоначална тръжна цена в размер на 2 718,00лв. без ДДС /две хиляди седемстотин и осемнадесет лева/, депозит за участие в търга 271,80лв., стъпка на наддаване 271,80лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

1.3. Поземлен имот с номер 118182, находящ се в землището на с.Долец, община Дулово, с ЕКАТТЕ 21926, с площ 1,828 дка /един декар осемстотин двадесет и осем кв.м./, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС №5630/29.03.2012г., при съседи имоти с номера: 119811, 050405, 118118, 000105, 118120, при първоначална тръжна цена в размер на 1 147,00лв. без ДДС /хиляда сто четиридесет и седем лева /, депозит за участие в търга 114,70лв., стъпка на наддаване 114,70лв. и начален час на провеждане 11,00часа.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в ТБ „Инвестбанк” АД офис Дулово: IBAN BG57IORT73793324762603, BIC IORTBGSF, най – късно до приключване на последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търговете. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търговете в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 17.07.2012г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите не се връщат.

 

 

11.06.2012г. Общинска администрация Дулово

гр.Дулово