Заповед РД-01-372/30.06.2020г.

01.07.2020 14:21

ЗАПОВЕД

РД-01-372/30.06.2020г.

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 1 1 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение N2 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение N2 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение .Tf2 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАР ЕЖ ДАМ:

1. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България. считано от юли 2020 г. до 15 юли 2020 г. както следва:

  1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през ВСИЧКИ гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.
  2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а) българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, членовете на семействата на български граждани и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници. социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тя.х професия;

в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката й;

г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз. и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

д) официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административнотехническия персонал на задгранични представителства на чужди държави в Република България, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

е) лица, пътуващи по хуманитарни причини, свързани с тях или с техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия - без ограничения и по съребрена линия - до втора степен включително;

ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, както и членовете на техните семейства;

з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

и) погранични работници;

к) лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние.

З. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

З. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение ВКЛЮЧИТеЛНО Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Турция, Република Албания и Косово, с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са.

  1. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.
  2. Всички лица, които пристигат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Република Португалия, както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Кралство Норвегия, Швейцария, Княжество

Лихтенщайн, Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило. че ще пребивава, с предписание.

издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

  1. По смисъла на тази заповед държавата, от която лицето пристига е държавата начална точка на неговото отпътуване, независимо от престоя или транзитното му преминаване през други държави по време на придвижването му.
  2. Изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата по т. 5 се допуска по отношение на:

а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж”;

б) водачите на автобуси, ИЗВЪРШВАЩИ международен превоз на пътници;

в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки;

г) членовете на екипажите на плавателни съдове български граждани;

            д) лицата по т. 2, букви ,.б••, „в“,      и „и", независимо от тяхното гражданство;

е) краткосрочно командированите по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина служители от държавната администрация при изпълнение на техните задължения.

  1. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство).
  2. Лицата. които не се поставят под карантина. както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната по реда на т. З, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването на територията на Република България, КаКТО и че са запознати с рисковете от заболяването COVlD- 19.
  3. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на КОИТО се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната.
  4. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и

КаЦаЩО отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България. при положение, че не напускат въздухоплавателното средство. освен за задължителната предполетна подготовка. като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, КОИТО са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVlD-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

11. Заповед N2 РД-01-З47 от 19.06.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

Ш. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции. на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на ВЪНШНИТе работи и министъра на икономиката за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.