Заповед РД-01-369/30.06.2020г.

01.07.2020 14:24

ЗАПОВЕД

Заповед РД-01-369/30.06.2020г.

На основание чл. 63, ал. 4 и i l и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение N2 4 1 8 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение N2 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАРЕ Ж ДАМ:

1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритьм, посочен в Приложение N2 ;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (ПОВИШеНа температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в

Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, РЪКавИЦИ и др.);

е) организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

2. При непосредствено обслужване на клиенти, ИЗИСКВЩО разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от СТЫЛО или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

З. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, тьрговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. I и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите кьм тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обета;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на

ВЛИЗЩИТЕ лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на ЛИЦЕТО при посещението на съответния обет.

 1. ВСИЧКИ лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места. в КОИТО се обслужват или и м ат ДОСТЬП гражданите, железопътни гари н автогари, летища. метро станции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № З.
 2. Изключение от задължението по т. 4 се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, капо и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.
 3. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.
 4. По смисъла на т. 4 „обществени•• са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
 5. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко  1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, КОИТО се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици. автобусни спирки).

П. Противоепидемичните мерки по т. 1, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

Ш. Лицата по т. П са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

 1. Министрите и ръководителите на други ведомства, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекги и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
 2. Заповед N2 РД-О 1-353 от 22.06.2020 г. се отменя.
 3. Заповедта влиза в сила от 01.07..2020 г.
 4. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

 

Приложение № 1 кьм т. 1, буква „а“

Алгоритьм на дезинфекционнпте мероприятия на работните места, в обектн с обществено предназначение ИЛИ в тьрговски и други обекти, конто предоставят услуги на гражданите в условията на спидемично разпространение на COVID-19

1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантьт, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

12. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни” и/или Продуктов тип З „Ветеринарна хигиена•' и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

I.З. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областга на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при пократко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки н кратност на обработките

 1. I . За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, МИВКИ. кранове и много други често докосвани с ръцете поВърХНости, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).
  1. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.
  2. При наличие на потвърден случай на COVlD-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

З. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

З. 1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури. бюра и др.)

 1. l . l . Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей. които са готови за употреба.

З.! .2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

З. I .З. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгпсно указанията на производителя.

  1. Големи повърхности (стени. подове, работни плотове и др.):

3.2.l. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.22. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.24. Стриктно трябва да се спазват специфичните ИЗИСКВаНИЯ, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достьп на хора и животни до третираните помещения и др.

  1. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфекгант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.
 1. В зависимост от вида на обета може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

 

Приложение 2 към т. 1, буква „в“

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

З. При НеВЪЗМОЖНОСТ за измиване, се използва дезинфектант за рыле с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гьрба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

 

Приложение У! З към т. 4

Инструкция за правилно посене на лтдева маска

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

З. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.

 1. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за рыле.
 2. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 3. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 ос за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 600С с препарати с дезинфекциращо действие (бИОЦИДИ) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.