З А П О В Е Д № РД-04-792 гр. Дулово, 15.12.2020 г.

15.12.2020 17:21

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-04-792

 

гр. Дулово, 15.12.2020 г.

 

На основание  чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/02.04.2020 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. УТВЪРЖДАВАМ Етичен кодекс на служителите в Общинска администрация - Дулово, който следва да се доведе  до знанието на всички служители и ръководни длъжностни лица за сведение и изпълнение, а копие от него да се публикува на сайта на Община Дулово.
  2. При първоначално встъпване в длъжност, в 7-дневен срок  прекият ръководител е длъжен да запознае служителя  с настоящия Етичен кодекс.
  3. Настоящата заповед отменя Заповед № 258-І от 26.04.2010 г. на кмета на община Дулово и утвърдения с нея Етичен кодекс на служителите в Общинската администрация.
  4. Контрол по изпълнението на заповедта ми възлагам на секретаря на общината.

        

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

ЦК / ПАО

7650 Дулово, ул. Васил Левски № 18, тел: 0864 / 2 30 00,

e-mail: dulovokmet@abv.bg               http://www.dulovo.bg/

 

 

 

Е Т И Ч Е Н   К О Д Е К С

ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

 В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

             ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл. 1. (1) Етичният кодекс се основава на изискванията на:

  • Европейски кодекс за добро поведение на администрацията;
  • Решенията на Европейския съюз за правата на гражданите за добро поведение и добра администрация;
  • Закона за администрацията;
  • Закона за държавния служител;
  • Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, приет с  ПМС № 57/02.04.2020 г.;
  • Административно процесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване.

            (2) Настоящият Кодекс определя етичните правила за поведение на служителите в администрацията на Община Дулово и има за цел да укрепи общественото доверие в морала и професионализма на служителите, както и да повиши авторитета на Общинската администрация сред гражданите.

 

            Чл. 2. (1) Служителите изпълняват задълженията си при строго спазване на законодателството на Република България, Устройствения правилник на Общинска администрация Дулово и всички вътрешни нормативни актове на Общината.

            (2) Служителите работят за защита интересите на гражданите на Община Дулово, като поведението им се основава на принципите на законност, честност и почтеност, равнопоставеност, лоялност, политически неутралитет и безпристрастност, отговорност, конфиденциалност, отчетност, колегиалност и учтивост.

            (3) Служителите са длъжни да изпълняват функциите си компетентно, обективно и добросъвестно, като се стремят непрекъснато да подобряват работата си в интерес на гражданите.

            (4) Служителите са длъжни да спазват работното време и регламентираните почивки, като при отсъствие по здравословни или други причини, своевременно да уведомяват прекия си ръководител.

 

 

 

 

 

   

 

 

Глава втора

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

            Чл. 3. (1) Служителите на Община Дулово изпълняват задълженията си, спазвайки принципите по чл.2, ал.2, включително при използването на информационни и комуникационни технологии.

            (2) Служителите работят безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и засегнатите лица и предоставят качествени административни услуги, достъпни за всички.

            (3) Служителите прилагат справедливо законите и другите нормативни и вътрешно-ведомствени актове, като се отнасят по един и същ начин към всички, независимо от техния произход, етническа принадлежност, раса, религия, възраст, пол, сексуална ориентация образование, семейно, служебно, обществено, политическо и материално положение.

            (4)   Служителите са длъжни да опазват данните и личната информация на физическите и юридически лица, представляващи законово защитена тайна, станали им известни при и по време на изпълнението на служебните им задължения.

            Чл. 4. (1) Служителите са длъжни да спазват всички принципи и задължителни стандарти за качество на административното обслужване, уредени в закон и в Наредбата за административното обслужване и да участват в процеса на подобряване на административните услуги на гражданите, като се отнасят с уважение, отзивчиво и внимателно с тях.

            (2) Служителите са длъжни да се произнасят по исканията на гражданите в установените срокове и да им предоставят цялата необходима информация, с оглед защитата на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и утвърдените в Община Дулово документи, относно защитата на личните данни.

            (3) Служителите отговарят на поставените въпроси, съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост пренасочват физическите и юридически лица към друг служител, притежаващ съответната компетентност.

            (4) Служителите информират всички относно възможностите за обжалване, в случай на допуснати от Администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

 

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

 

            Чл.5. (1) Служителите обслужват всички приветливо и любезно.

            (2) Служителите са длъжни да не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стремят да ги разрешат, като контролират поведението си, независимо от обстоятелствата.

 

            Чл. 6. Служителите не трябва да правят грешни или подвеждащи устни или писмени изявления от служебен характер.

            Чл. 7. Служителите не трябва да укриват, подправят или унищожават документи, които имат отношение към изпълнението на служебните им задължения. От служителите се очаква веднага да признават допуснати грешки и пропуски в работата.

           

 

            Чл. 8. Служителите не следва да допускат никакви прояви на злоупотреба със служебно положение и правомощия.

            Чл. 9. Служителите са длъжни да изпълняват функциите си ефективно и законосъобразно, в съответствие с длъжностната си характеристика и зачитайки обществените интереси.

             Чл. 10. Служителите са длъжни да изпълняват задълженията си с висок професионализъм, комплексно и безпристрастно.

             Чл. 11. Служителите не могат да използват служебното си положение за своя лична полза или за ползата на някой друг в противоречие на законоустановената уредба.

            Чл.12. Служителите не трябва да изразяват лично мнение, което може да се приеме като официален коментар или позиция на Общината. Медийните изяви на служителите се съгласуват с ръководството на Общината.

            Чл.13. Служителите следва да се съобразяват със служебната йерархия и стриктно спазват законовите разпоредби на висшестоящите, които от своя страна изработват ясни инструкции и заповеди. В случай на незаконосъобразна заповед, служителите изискват нейното писмено потвърждение или отказват да я изпълнят.

            Чл. 14. Служителите, заемащи висок ръководен пост, трябва да служат за пример на останалите служители със своята професионална подготовка, отговорност, лоялност и спазването на трудовата дисциплина.

            Чл. 15. (1) При изпълнението на служебните си задължения, служителите опазват повереното им имущество като добри стопани и по никакъв начин не го използват за лични нужди. Те са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител в случай на загуба или повреждането му.

            (2) Документите, данните и служебния достъп до интернет в Общинската администрация могат да се ползват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения при спазване правилата за защита на информацията.

            (3) Служителите се легитимират със служебна карта единствено при изпълнение на служебните си задължения.

            (4) Служителите не могат да използват служебния си електронен подпис за лични цели.

            Чл. 16. Служителите са длъжни да оползотворяват работното време само за изпълнение на възложените им задължения.

 

 

Глава четвърта

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

            Чл. 17. (1) Отношението на служителите с колегите им, включително при изпълнението на информационни и комуникационни технологии, се ръководи от принципите на уважение, коректност и сътрудничество.

            (2) Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

            (3) Недопустимо е отправянето на обиди и дискриминационно отношение между служителите на Общината.

            (4) Недопустимо е възникването на спорове между служителите на Общината в присъствието на граждани.

 

            Чл.18. При изпълнение на служебните задължения служителите с готовност помагат на колегите си, доколкото позволява тяхната компетентност.

            Чл. 19. Когато лични противоречия, възникващи между служителите, не могат да бъдат решени от самите тях, се уреждат с помощта на техните преки ръководители или ако и това е невъзможно – от кмета на Община Дулово.

            Чл.20. (1) Служителите на ръководни длъжности проявяват отговорност към подчинените си, като подпомагат изпълнението на служебните им задължения и подпомагат професионалното им развитие.

            (2) Служителите на ръководни длъжности се отнасят към подчинените си с уважение и зачитат личното им достойнство.

            (3) В случаите на назначаване, преместване или кариерно израстване на подчинените им, служителите на ръководни длъжности се водят от принципите на законност, равнопоставеност, добросъвестност, безпристрастност, отчетност и не допускат никаква форма на дискриминация.

 

Глава пета

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

 

            Чл. 21. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот, включително при използването на информационни и комуникационна технологии, общинските служители следват поведение, което не уронва престижа на Общинската администрация и се държи по начин, съобразен с етичните норми.

            (2) Служителите следва да спазват общоприетите морални норми и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното им положение и на институцията, която представляват.

            (3) Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави.

            Чл. 22. Служителите придобиват и управляват личната си собственост и собствеността на семейството си така, че да не пораждат съмнения за възползване от служебното положение.

            Чл. 23. Служителите са длъжни да полагат системни грижи за повишаване на професионалната си подготовка и ефективността от работата си с гражданите и институциите.

            Чл. 24. Служителите изпълняват финансовите си задължения така, че да не уронват престижа на Общинската администрация. Те са длъжни навреме и точно да декларират данни, свързани с определяне на данъчните им задължения.

 

            Чл. 25. Служителите не трябва да извършват дейности, забранени от Закона за държавния служител, Кодекса на труда и от други нормативни актове, както и да получават приходи от такива дейности.

 

            Чл. 26. При информация за извършено престъпление от служител на Общината, получилият информацията следва да уведоми кмета на община Дулово, който от своя страна предприема необходимите мерки.

 

           

 

 

 

 

 

 

Глава шеста

АНТИКОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

 

            Чл. 27. (1) Служителите на Община Дулово не допускат поведение, което ги въвлича в корупция и/или конфликт на интереси и противодействат на такива прояви. 

            (2) Служителите не допускат да бъдат поставени в икономическа или друга зависимост, както и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят извършването на работа, която влиза в служебните им задължения, нито да извършват дейност извън тяхната компетентност.

            (3) Служителите не посредничат за получаване на облага, за да бъде извършено или да не бъде извършено действие по служба от другиго.

            Чл. 28. Служителите в Община Дулово не могат да извършват дейност в частен интерес, която е в нарушение на Глава осма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на Глава трета от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

            Чл. 29. (1) Служителите в Община Дулово са длъжни да докладват на преките си ръководители за станали им известни данни за корупция и/или конфликт на интереси в Общинската администрация.

            (2) В случаите, когато на служителите станат известни факти за корупционно поведение или конфликт на интереси, касаещи прекия им ръководител, данните се докладват директно на кмета на община Дулово.

 

Глава седма

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 

            Чл. 30. Служителите в Община Дулово не могат да бъдат санкционирани поради факта, че са докладвали за случай на нарушение на този Кодекс.

            Чл. 31. (1) При неспазване нормите на поведение на този Кодекс, служителите в Община Дулово носят дисциплинарна отговорност в съответствие с техния статут съгласно Закона за държавния служител или Кодекса на труда.

            (2) Установяването на нарушенията по ал.1 и налагането на наказания се извършва по реда за установяване на дисциплинарни нарушения и налагането на дисциплинарни наказания, определен в Закона за държавния служител или Кодекса на труда.

            Чл. 32. Настоящият Етичен кодекс се довежда до знанието на всички общински служители за сведение и изпълнение чрез техните ресорни ръководители.

            Чл. 33. Настоящият Етичен Кодекс влиза в сила от датата на извеждане на заповедта на кмета на община Дулово №  РД-04-792/15.12.2020 г. в деловодната електронна система.

 

 

 

ЦК / ПАО